skip to main content

Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model

Zhao, Yongkun Wang, Chong Qiu, Boning Li, Chufang Wang, Hualei Jin, Hongli Gai, Weiwei Zheng, Xuexing Wang, Tiecheng Sun, Weiyang Yan, Feihu Gao, Yuwei Wang, Qian Yan, Jinghua Chen, Ling Perlman, Stanley Zhong, Nanshan Zhao, Jincun Yang, Songtao Xia, Xianzhu

Antiviral research. , 2017, Vol.137, p.125-130

Fulltext available

Searching Remote Databases, Please Wait