skip to main content

Introduction of neutralizing immunogenicity index to the rational design of MERS coronavirus subunit vaccines

Lanying Du Wanbo Tai Yang Yang Guangyu Zhao Qing Zhu Shihui Sun Chang Liu Xinrong Tao Chien-Te K Tseng Stanley Perlman Shibo Jiang Yusen Zhou Fang Li

Nature communications. , 2016, Vol.7, p.13473

Fulltext available

Searching Remote Databases, Please Wait